Regulamin kursów

A. Postanowienia wstępne
1. Strona Droneland.pl prowadzona jest przez Droneland.pl Szymon Łukasik
wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 241968172, nr NIP 6272580196
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem Sklepu.

B. Kontakt
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. 11 Listopada 39/2, 41-500 Chorzów
2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@droneland.pl
3. Numer telefonu: 881 722 309
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.
C. Obowiązki organizatora kursów
1. Organizator zapewni godne warunki odbywania kursu, warsztatu lub innych zajęć o charakterze dydaktycznym
2. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu
3. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem

D. Uczestnicy
1. Uczestnik musi podporządkować się instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
2. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników kursu
3. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas kursu, przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być wyproszony z kursu bez prawa do zwrotu wpłaconej opłaty za kurs
4. Każdy kto rejestruje się w naszym serwisie internetowym, opłaca dowolny kurs lub dokonuje rezerwacji, domyślnie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji o naszych kursach pocztą elektroniczną; każdy ma prawo do wykreślenia jego danych adresowych lub imiennych z naszej bazy lub do żądania, by nie przesyłać mu żadnych lub wybranych informacji pocztą elektroniczną

E. Opłaty
1. Opłaty za kurs należy wnieść przed rozpoczęciem kursu, chyba, że organizatorzy wyrazili zgodę na inny harmonogram wpłat
2. Opłaty można dokonać zgodnie z instrukcją podaną przy opisie kursu
3. Niewykorzystane opłaty za kurs nie podlegają zwrotowi lub zamianie na uczestnictwo w innym kursie
4. Uczestnictwo w kursie nie jest towarem materialnym i jego zakup przez Internet należy rozumieć jako zamówienie usługi, dlatego po dokonaniu wpłaty nie jest możliwe wycofanie się z zakupu; można jedynie przenieść uczestnictwo w kursie na inną osobę
5a. Rezerwacja niektórych kursów polega na dokonaniu wcześniej wpłaty tylko zaliczki, której wysokość podano w opisie takiego kursu; zaliczka taka zabezpiecza organizatora kursu na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania
5b. Rezerwacja jest ważna tylko przez określony czas podany w opisie kursu, chyba, że ktoś wykorzystał ją do zapisania się na konkretny termin kursu i nie skorzystał z tej rezerwacji – w takim przypadku zaliczka przepada jako zabezpieczenie kosztów organizacji kursu w danym terminie
5c. Rezygnacja z kursu powiązana z otrzymaniem zwrotu zaliczki, jest możliwa tylko na 7 dnie przed kursem lub, gdy kurs nie odbędzie się w ciągu określonego przedziału czasu (okres ten podawany jest w opisie kursu).

F. Kursy
1. Kursy odbywają się w miejscu podanym wcześniej na plakatach lub na stronie internetowej
2. Możliwe są zmiany miejsca odbywania kursu na inne równoważne i położone w pobliżu; w przypadku osób, dla których zmiana miejsca kursu wiąże się z dużą niewygodą, możliwe będzie wycofanie się z kursu lub otrzymanie bonifikaty.
3. Ze względu na różne okoliczności niezależne od organizatorów, możliwe są pewne wahania w długości kursów (wydłużenie się kursu)
4. W przypadku konieczności przerwania kursu z przyczyn niezależnych od organizatora, przedstawi on uczestnikom najbardziej optymalne dla nich rozwiązanie (kontynuacja kursu w innym terminie lub częściowa bonifikata)
5. Organizatorzy mają prawo odwołać kurs z powiadomieniem jego uczestników (o ile uczestnicy zgłaszając się podali numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej); gdy uczestnik nie podaje w/w środków łączności, to na nim spoczywa odpowiedzialność za sprawdzanie, czy kurs jest nadal aktualny.
6. Niektóre kursy mogą mieć dodatkowo podane specjalne zasady uczestnictwa – w takim przypadku, opis tych zasad zostanie zamieszczony na stronie internetowej tego kursu.

G. Nagrody i konkursy
1. Uczestnicy kursów mogą przesyłać do naszego biura recenzje kursu oraz swoje opinie (pozytywne i krytyczne).
2. Spośród najciekawszych opinii wybierzemy te które nagrodzimy kuponami pieniężnymi do wykorzystania w sklepach fotograficznych (szczegóły będą podane osobno w opisach wybranych kursów).

H. Zwroty, reklamacje, problemy
1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji kursu, poziomu kształcenia, drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą.
2. W przypadku konieczności dokonania zwrotu zapłaty, będzie ona możliwa na trzy sposoby:
a) zwrot przelewem na konto podane przez uczestnika
b) zwrot on-line poprzez system Przelewy24 (o ile tym sposobem była dokonywana płatność za kurs)
c) gotówką w biurze organizatora
/przy płatności on-line zwrot możliwy jest tylko tą samą drogą/
3. Jeżeli kurs został odwołany, to zwrot należności następuje na wyraźną prośbę uczestnika; domyślnie przyjmujemy, że może on chcieć wykorzystać tę wpłatę, by wykupić inny kurs.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

I. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku problemów z działaniem formularza proszę przesłać zgłoszenie mailem na adres: kontakt@droneland.pl

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. ​
Dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane.